Välkommen till Förskolan Glasbjörken

Inriktning och profil

Förskolan Glasbjörken AB är en enskilt driven förskola som i grunden bygger på Reggio Emilia- pedagogikens filosofi.

Vårt arbetssätt innebär att barnet sätts i fokus och att vi ser på varje barn som en unik, självständig, intelligent individ som utvecklas både socialt och kunskapsmässigt i samspel med kamrater, oss vuxna och den omgivande miljön. Vår verksamhet anpassas efter barngruppen, därför kan dess innehåll variera från år till år. Tillsammans med barnen utforskar vi vår omvärld — alltifrån vad myrorna gör till etiska dilemman i vardagen. Barnen ges möjlighet att påverka och vara delaktiga i sin verksamhet. Genom pedagogisk dokumentation följer vi barnens utveckling och lärande.

Vårt arbetssätt erbjuder aktiviteter och samvaro i mindre grupper flera gånger varje dag. Detta är möjligt eftersom vi är många pedagoger på förskolan. På så sätt får varje barn många möjligheter att uttrycka sig och bli uppmärksammade, i aktivitetsgrupperna, vid måltiderna, på läsvilan, i leken. Att lyssna på varandra och att respektera varandra är grunden för principen om lika värde och demokrati.

Vårt arbetssätt innebär ett starkt fokus på estetisk och skapande verksamhet såsom bild & form-skapande, musik, drama, lek, idrott & rörelse och regelbundna turer till skogen. Vi ser den estetiska och praktiska verksamheten som en stabil grund för barnen att genom handling skapa mening och kunskap om olika begrepp och företeelser.