Likabehandlingsplanen

 

Likabehandlingsplanen är ett levande dokument som arbetats fram för att främja likabehandling och motverka diskriminering och annan kränkande behandling.

 

”Förskolan skall uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten skall präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling.” 

Utdrag ur Skolverkets allmänna råd för att främja likabehandling och

förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Förskolans vision

Förskolan Glasbjörken ska vara en förskola dit alla går med glädje – både barn och personal. En förskola där barn och vuxna känner sig trygga och där man känner sig välkommen. Där alla barn och vuxna får lära sig lika värde. En förskola där barn och vuxna har mod att vara den man är, där man blir accepterad och där olikheter är en tillgång. En förskola där alla barn och vuxna bryr sig om varandra.

 

Bakgrund

Förskolan ska vara fri från förekomsten av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Inget barn eller vuxen ska vara rädd för att gå till förskolan. Ingen vårdnadshavare ska känna att de inte blir rätt bemötta på förskolan.

Enligt förskolans läroplan ska alla som arbetar i förskolan arbeta aktivt för att förhindra att ett sådant beteende ska få förekomma.

Diskriminering förbjuds i lag på sju grunder –  kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Vi inom förskolan har en skyldighet att utreda och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling. Huvudmannen för förskolan har det yttersta ansvaret.

Gemensamt för all kränkande behandling är att den strider mot principen om alla människors lika värde och är ofta ett uttryck för makt och förtryck. Alla barn ska lämna förskolan med synen att alla människor är lika mycket värda.

 

Vad är kränkning?

En kränkning är när någon kränker ett barns värdighet och som inte har något samband med diskrimineringsgrunderna

Fysiska – knuffar, slag.

Verbala – fula ord, öknamn, hot.

Psykosociala – alla går när man kommer, utfrysning, grimaser.

Texter och bilder – teckningar, lappar.

 

En kränkning kan vara omedveten eller medveten, de mindre barnen kanske hör ett ord som de inte förstår innebörden av som de sedan använder mot någon annan – men då är det viktigt att de blir medvetna om allvaret i sammanhanget.

 

Diskrimineringsgrunder

Diskriminering bygger på ett maktförhållande pedagog/barn ej mellan barn – barn och som inte har något samband med de andra diskrimineringsgrunderna.’

Trakasserierkränkning av ett barns värdighet.

Mobbning – upprepande kränkningstillfällen antingen i grupp eller enskilt mot ett speciellt barn. Mobbning har ett ont uppsåt. Lagen har skärpts till och även den som upplever sig vara mobbad faller under denna kategori.

Främlingsfientlighet -rädsla, motvilja för andra grupper som definieras genom fysiska, kulturella/ etniska eller beteendemässiga karaktärer.

Rasism – en föreställning att den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån uppfattningen att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper och därmed kan legitimt förtrycka andra folkgrupper.

Homofobi -en starkt negativ syn på annan sexuell läggning än den traditionella.

Sexism – negativ betraktelse eller handlingssätt mot en annan persons könsidentitet som skiljer sig från det kön man är född till. Kränkningarna kan vara fysiska (handgripligt), verbala (med ord, bli t.ex. hotad) eller psykosociala (mobbning, utfryst).

 

Förskolan ska arbeta enligt fyra stadier

 • Förebygga
 • Upptäcka
 • Utreda
 • Åtgärda

Ansvaret vid all kränkande behandling ligger på alla som arbetar på förskolan Glasbjörken, det yttersta ansvaret har Anne-Christine Sjökvist.

Förbygga:

Förskolan Glasbjörken tar avstånd från all kränkande behandling.

 • Vårt arbetssätt bygger på att alla barn blir sedda under dagen.
 •  Vi arbetar i små grupper.
 • Vi har ansvarsbarn och ansvarsföräldrar.
 • Vi ger barnen verktygen till att sätta ord på sina känslor.
 • Vid konflikter träder vi vuxna in som en stöttande pedagog och möjliggör att finna  lösningar.
 • Vi pedagoger är tydliga förebilder.
 • Vi samarbetar med föräldrarna och sina barn och har en nära kontakt.
 • Allas lika värde är en självklarhet.
 • Vi gör inga skillnader i olika aktiviteter vad gäller ålder, kön, etniskt ursprung osv.

Vårt arbetssätt bygger på att ta fram barnens okända sidor och hjälpa dem att använda dem och även förstå betydelsen av att tillhöra en grupp.

Upptäcka:

 • Vårt arbetssätt gör det möjligt att snabbt upptäcka kränkningar.
 • Den pedagog som misstänker att det förekommer kränkning ska genast ta upp det och försöka lösa det.
 • Informerar andra pedagoger om händelsen.
 • Vi ser till att båda barnen förstår det felaktiga i handlingen eftersom viss kränkning kan vara omedveten. Om det är allvarligare kontaktas vårdnadshavare.
 • Samma regler gäller vid vuxenkränkning eller barn-vuxen-barn.
 • Vid grov kränkning polisanmäls händelsen.

Genom att vi arbetar i smågrupper och i nära kontakt med barnen ser vi tecknen tidigt och tar tag i situationen direkt.

Utreda:

 • Alla pedagoger ska ta tag i saken om de ser något avvikande beteende av något barn, antingen mellan vuxen – barn eller mellan barn – barn.
 • Informera sina medpedagoger.
 • Försöka lösa problemet direkt, om det inte går starta en utredning.
 • Fortsätta med observationer och dokumentation om problemet inte löser sig.
 • Ha samtal mellan berörda parter och vid behov kalla in vårdnadshavare.
 • Vid behov upprätta en åtgärdsplan i samverkan med föräldrar.
 • Om mer hjälp behövs ta kontakt med berörd myndighet (socialförvaltningen).
 • Följa åtgärdsplanen om det behövs.
 •   Se över och förändra arbetssättet, om det behövs, för att liknande situationer inte ska uppstå.
 • Utvärdera verksamheten, miljön och se om något behöver åtgärdas.

Åtgärda:

 

Kommunikation och utvärdering:

 • Barnen ska vara med och påverka innehållet i likabehandlingsplanen.
 • Likabehandlingsplanen tas upp för ny personal, läses och diskuteras.
 • Likabehandlingsplanen kommer att uppdateras igen VT 2012, då uppföljning och utvärdering sker, diskuteras även vid APT:n (arbetsplatsträffar).
 • Likabehandlingsplanen skall tas upp vid föräldramöten, visas och samtalas om.

 

Till dig som förälder:

Om du som förälder misstänker att ditt eller något annat barn utsätts för kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier ska du i alla händelser vända dig till personalen. Det är även viktigt att prata med personalen om ens eget barn kränker, diskriminerar eller trakasserar andra barn, dock kan det vara svårt att ta till sig att det är ens eget barn. Vi arbetar tillsammans för barnens trygghet och samhörighet.

 

Kartläggning

Vi på förskolan Glasbjörken gör en kartläggning av verksamheten och likabehandlingsarbetet genom återkommande diskussioner i arbetslaget. Vi granskar kritiskt nuvarande rutiner och regler. Vi skickar även ut årliga föräldraenkäter.

Vi på förskolan ser även över vad förskolan har såsom böcker (Olikaförlag), utklädningskläder mm, då det ska synas på förskolan att vi välkomnar mångfald och att vi även arbetar mot kränkande behandling och diskriminering.

 

 

Mål på Glasbjörken

 • Att alla barn och vuxna ska känna sig trygga på förskolan Glasbjörken.
 • Att alla barn och vuxna får lära sig lika värde.
 • Att föräldrar och pedagoger är bra förebilder i hemmet och på förskolan.

 

 

Handlingsplan vid kränkning

Hjälp och stöd vid dokumentation

 

När_______________________________________

Var_______________________________________

Hur_______________________________________

Situationen__________________________________

Inblandade__________________________________

 

 

 

Nedskrivet av pedagog_____

Förskolan använder sig av böcker från olika förlaget som har ett medvetet genustänk