Genus

Genus på Förskolan Glasbjörken:

Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. ” Lpfö 98

Vi ser barnen som barn och individer, inte som kön.

Det finns ett biologiskt kön och ett socialt kön. Du föds med ditt biologiska kön men du växer upp och blir den du är med ett socialt kön. Detta har vi diskuterat med föräldrarna.

Vi benämner barnen vid namn eller vid deras gruppnamn eller helt enkelt som barnen. Vi undviker uttryck som: ”killar och tjejer”, delar inte upp barnen beroende på kön. Vi tänker på hur vi pratar och uttrycker oss med barnen.

Alla barn har möjlighet att göra alla aktiviteter.

Vi har en genomtänkt och varierande lekmiljö som vi aktivt tänker på och förändrar utifrån barnens behov.

Vi vill att barnen utvecklas till starka och kompetenta människor oavsett kön. Vi vill att de ska skapa sin egen bild av kön och inte den könsstereotypa bilden.